آموزش فارسی ششم دبستان

 • جلسه اول - ستایش رایگان
 • جلسه دوم - معرفت آفریدگار رایگان
 • جلسه سوم - پنجره های شناخت نیاز به خرید دوره
 • جلسه چهارم - درس سوم نیاز به خرید دوره
 • جلسه پنجم - داستان من و شما نیاز به خرید دوره
 • جلسه ششم - هفت خان رستم نیاز به خرید دوره
 • جلسه هفتم - ای وطن نیاز به خرید دوره
 • جلسه هشتم - همه از خاک پاک ایرانیم نیاز به خرید دوره
 • جلسه نهم - دریا قلی نیاز به خرید دوره
 • جلسه دهم - رنج هایی کشیده ام که مپرس نیاز به خرید دوره
 • جلسه یازدهم - عطار و جلال الدین محمد نیاز به خرید دوره
 • جلسه دوازدهم - شهدا خورشیدند نیاز به خرید دوره
 • جلسه سیزدهم - دوستی نیاز به خرید دوره
 • جلسه چهاردهم - شیر خدا نیاز به خرید دوره
 • جلسه پانزدهم - میوه هنر نیاز به خرید دوره
 • جلسه شانزدهم - آداب مطالعه نیاز به خرید دوره
 • جلسه هفدهم - ستاره روشن نیاز به خرید دوره
قیمت دوره: 20,000,000 ریال
 • مدرس: خانم بهشتی
 • تعداد جلسات: 17
 • پایه: پایه ششم دبستان