آموزش علوم پنجم دبستان

 • جلسه اول - زنگ علوم رایگان
 • جلسه دوم - حل نمونه سوالات درس اول رایگان
 • جلسه سوم - ماده تغییر می کند نیاز به خرید دوره
 • جلسه چهارم - بررسی درس ماده تغییر می کند در کتاب درسی نیاز به خرید دوره
 • جلسه پنجم - حل سوالات تستی درس تغییرات ماده نیاز به خرید دوره
 • جلسه ششم - رنگین کمان نیاز به خرید دوره
 • جلسه هفتم - سوالات درس رنگین کمان نیاز به خرید دوره
 • جلسه هشتم - برگی از تاریخ زمین نیاز به خرید دوره
 • جلسه نهم - بررسی درس برگی از تاریخ زمین در کتاب درسی نیاز به خرید دوره
 • جلسه دهم - حل سوالات درس برگی از تاریخ زمین نیاز به خرید دوره
 • درس یازدهم - حرکت بدن نیاز به خرید دوره
 • جلسه دوازدهم - حل سوالات درس حرکت بدن نیاز به خرید دوره
 • جلسه سیزدهم - چه خبر (1) نیاز به خرید دوره
 • جلسه چهاردهم - چه خبر (2) نیاز به خرید دوره
 • جلسه پانزدهم - کارها آسان می شود (1) نیاز به خرید دوره
 • جلسه شانزدهم - حل سوالات درس کارها آسان می شود (1) نیاز به خرید دوره
 • جلسه هفدهم - کارها آسان می شود (2) نیاز به خرید دوره
 • درس هجدهم - حل سوالات درس کارها آسان می شود (2) نیاز به خرید دوره
 • جلسه نوزدهم - خاک با ارزش نیاز به خرید دوره
 • جلسه بیستم - حل سوالات خاک با ارزش نیاز به خرید دوره
 • جلسه بیست و یکم - بکارید و بخورید نیاز به خرید دوره
 • جلسه بیست و دوم - حل سوالات درس بکارید و بخورید نیاز به خرید دوره
 • جلسه بیست و سوم - از ریشه تا برگ نیاز به خرید دوره
 • جلسه بیست و چهارم - حل سوالات درس ار ریشه تا برگ نیاز به خرید دوره
قیمت دوره: 20,000,000 ریال
 • مدرس: خانم حیدری
 • تعداد جلسات: 24
 • پایه: پایه پنجم دبستان