آموزش ریاضی پنجم دبستان

 • جلسه اول - عددنویسی رایگان
 • جلسه دوم - معرفی میلیارد رایگان
 • جلسه سوم - عدد مرکب نیاز به خرید دوره
 • جلسه چهارم - الگویابی نیاز به خرید دوره
 • جلسه پنجم - کسر نیاز به خرید دوره
 • جلسه ششم - جمع کسرها نیاز به خرید دوره
 • جلسه هفتم - نکات تکمیلی نیاز به خرید دوره
 • جلسه هشتم - نسبت نیاز به خرید دوره
 • جلسه نهم - حل مسئله به کمک تناسب نیاز به خرید دوره
 • جلسه دهم - محاسبه درصد نیاز به خرید دوره
 • جلسه یازدهم - نسبت های چند قسمتی نیاز به خرید دوره
 • جلسه دوازدهم - خط تقارن نیاز به خرید دوره
 • جلسه سیزدهم - عددهای اعشاری نیاز به خرید دوره
 • جلسه چهاردهم - جمع و تفریق عددهای اعشاری نیاز به خرید دوره
 • جلسه پانزدهم - ضرب عددهای اعشاری نیاز به خرید دوره
 • جلسه شانزدهم - مساحت لوزی و ذوزنقه نیاز به خرید دوره
 • جلسه هفدهم - محیط دایره نیاز به خرید دوره
 • جلسه هجدهم - حجم نیاز به خرید دوره
 • قسمت نوزدهم - آمار و احتمال نیاز به خرید دوره
 • جلسه بیستم - میانگین نیاز به خرید دوره
 • جلسه بیست و یکم - احتمال نیاز به خرید دوره
قیمت دوره: 20,000,000 ریال
 • مدرس: خانم زارع
 • تعداد جلسات: 21
 • پایه: پایه پنجم دبستان