پکیج های آموزشی

آشنایی با مشاوران منتخب آقای مشاورمعرفی مشاوران آقای مشاور

هنگامه خیابانی
هنگامه خیابانی

دانشجوی پزشکی شهید بهشتی

زهرا جمشیدی
زهرا جمشیدی

دانشجوی پزشکی قزوین

مهدی فلاح
مهدی فلاح

دانشجوی پزشکی قزوین

فائزه کشاورز
فائزه کشاورز

دانشجوی دندانپزشکی تهران

آرمینا شفتی
آرمینا شفتی

دانشجوی داروسازی شهید بهشتی

زهرا جمشیدی
زهرا جمشیدی

دانشجوی پزشکی قزوین

فائزه حسینی
فائزه حسینی

دانشجوی پزشکی قزوین

کتایون ملکوتی
کتایون ملکوتی

دانشجوی پزشکی شهید بهشتی

مانا افشانی
مانا افشانی

دانشجوی پزشکی البرز

مروارید نوری
مروارید نوری

دانشجوی پزشکی قزوین

نرگس کردی
نرگس کردی

دانشجوی پزشکی شهید بهشتی

یگانه حیدری
یگانه حیدری

دانشجوی پزشکی قزوین

غزاله گل چوب
غزاله گل چوب

دانشجوی پزشکی شهید بهشتی

کیمیا طاهری
کیمیا طاهری

دانشجوی دندانپزشکی زنجان

فاطمه فلاح
فاطمه فلاح

دانشجوی پزشکی قزوین

فاطمه سربخش
فاطمه سربخش

دانشجوی داروسازی البرز

هانیه آخوندی
هانیه آخوندی

دانشجوی پزشکی البرز

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.