پایه نهم

رأس ساعت مقرر کلاس مورد نظر را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید.

کلاس استاد خانم گودرزی

یکشنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم شریفی نیا

چهارشنبه ها 11:00 الی 12:00


ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم ناظری

سه شنبه ها 13:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم حسینی

چهارشنبه ها 11:00 الی 12:00


ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم آسترکی

دوشنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم خان بابا

شنبه ها 13:00 الی 14:00 /// سه شنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم داداشی

یکشنبه ها 11:00 الی 12:00 ////  دوشنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم اعطاالهی

یکشنبه ها 13:00 الی 14:00 /// دوشنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم بلیانی

یکشنبه ها 8:00 الی 9:00 //// سه شنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم موسی زاده

چهارشنبه ها 8:00 الی 9:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم شیخ سلطانی

شنبه ها 8:00 الی 9:00 /// دوشنبه ها 13:00 الی 14:00 /// سه شنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم رمضانی

شنبه ها 11:00 الی 12:00

ورود به کلاس آنلاین
کلاس استاد خانم اشکوریان

شنبه ها 9:30 الی 10:30

ورود به کلاس آنلاین