صفحه مدرسه بهارستان

رأس ساعت مقرر کلاس مورد نظر را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید.

یازدهم ریاضی حسابان آقای منوری

چهارشنبه زنگ پنجم ساعت 14:30 تا 16

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم تجربی ریاضی شیما شیخ سلطانی

چهارشنبه زنگ چهارم ساعت 12:45 تا 14

ورود به کلاس آنلاین
دهم ریاضی و تجربی شیمی استواری

چهارشنبه زنگ چهارم ساعت 12:45 تا 14

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم تجربی و ریاضی شیمی استواری

چهارشنبه زنگ سوم ساعت 11:15 تا 12:30

ورود به کلاس آنلاین
دهم تجربی و ریاضی ریاضی شیما شیخ سلطانی

چهارشنبه زنگ سوم ساعت 11:15 تا 12:30

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم تجربی و ریاضی فیزیک قاسمیان

چهرشنبه زنگ دوم ساعت 9:45 تا 11

ورود به کلاس آنلاین
نهم ریاضی شیما شیخ سلطانی

چهارشنبه زنگ دوم ساعت 9:45 تا 11

ورود به کلاس آنلاین
دهم تجربی زیست سلطانی

چهارشنبه زنگ دوم ساعت 9:45 تا 11

ورود به کلاس آنلاین
هفتم ریاضی قاسمی

چهارشنبه زنگ دوم ساعت 9:45 تا 11

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم تجربی زیست سلطانی

چهارشنبه زنگ اول ساعت 8 تا 9:30

ورود به کلاس آنلاین
دهم تجربی و ریاضی فیزیک اقبال

چهارشنبه زنگ اول ساعت 8 تا 9:30

ورود به کلاس آنلاین
هشتم ریاضی قاسمی

چهارشنبه زنگ اول ساعت 8 تا 9:30

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم ریاضی حسابان اقای منوری

دوشنبه زنگ پنجم ساعت 14:30 تا 16

ورود به کلاس آنلاین
دهم ریاضی هندسه مهرک شیخ سلطانی

دوشنبه زنگ پنجم ساعت 14:30 تا 16

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم تجربی ریاضی شیما شیخ سلطانی

دوشنبه زنگ چهارم ساعت 12:45 تا14

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم ریاضی هندسه عسکری

دوشنبه زنگ چهارم ساعت 12:45 تا 14

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم ریاضی و تجربی شیمی استواری

دوشنبه زنگ سوم ساعت 11:15 تا 12:30

ورود به کلاس آنلاین
ریاضی و تجربی دهم ریاضی شیما شیخ سلطانی

دوشنبه  زنگ سوم ساعت 11:15تا 12:30

ورود به کلاس آنلاین
یازدهم تجربی و ریاضی فیزیک قاسمیان

دوشنبه زنگ دوم ساعت 9:45 نتا 11

ورود به کلاس آنلاین
دهم تجربی زیست سلطانی

دوشنبه  زنگ دوم ساعت 9:45 تا یازده 

ورود به کلاس آنلاین

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.